Център за компетентност

ХИТМОБИЛ

Технологии и системи за генериране,
съхранение и потребление на чиста енергия

Център по компетентност ХИТМОБИЛ

Обща цел

Изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.

Размер на БФП

100%

ХИТМОБИЛ

НА ФОКУС

Научна конференция "Електрохимични системи за чиста и устойчива енергия" 29 май - 1 юни 2023 г. , х-л Троян Плаза, гр. Троян

Научната конференция е част от програмата на ЦК ХИТМОБИЛ и се организира от Институтът по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ - БАН. В конференцията са поканени да вземат участие членове на разширените екипи от партньорските организации в проекта.

Център за компетентност
ХИТМОБИЛ

Формулираните четири взаимосвързани стратегически приоритера в „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“ (СОМ ( 763 final 30.11.2016, Брюксел) са залегнали в Работната програма на Центъра по компетентност "ХИТМОБИЛ".

Приоритет 1

Декарбонизация на сградния фонд на ЕС до 2050 г.

Приоритет 2

Засилване на водещата роля на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници

Приоритет 3

Разработване на достъпни и интегрирани решения за акумулиране на енергия

Приоритет 4

Електрическа транспортна мобилност

Приложни научни научни изследвания

Индустриални научни изследвания и експериментално развитие

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА

Научно изследователска инфраструктура

Проектът ХИТМОБИЛ предвижда изграждане на разпределена „научно изследователска инфраструктура“ за провеждане на приложни изследвания (индустриални изследвания и експериментално развитие) и разпространение на знания, в т. ч. и чрез т. н. електронна наука, в областите на компетентност на центъра, които обхващат целия зелен енергиен цикъл: ВЕИ (Слънце/Вятър) - Съхранение (Батерии и Водород) - Конверсия и Репотребление (Интегрирани хибридни енергийни системи).

Този модул е замислен като иновационен инкубатор. В него ще се провеждат приложни научни изследвания с доминиране на индустриалните научни изследвания и проучвания.

Дейността на този модул включва предкомерсиални дейности с нива на технологична готовност над 4 като: скалиране на лабораторни прототипи,; оптимизиране, в т.ч. и на работните индустриални режими, изпитване и валидиране на пред индустриални системи за конверсия и съхранение на енергия (в т.ч. от ВЕИ) батерии, суперкондензатори, водород базирани и хибридни системи батерия/горивна клетка, в т.ч. и в операционна среда (НТГ ⪰ 7); участие в демонстрационни и пилотни проекти; изготвяне на хармонизирани тестове и протоколи (при отсъствие на стандарти), техническа документация, указания и препоръки за експлоатация в реални условия.

В този модул са включени набор от хоризонтални дейности, които осигуряват ефективното интегриране и функциониране на ЦК ХИТМОБИЛ като разпределена „научно изследователска инфраструктура“ с широкообхватна дейност.

Дейности и резултати

ХИТМОБИЛ

Основни дейности

 • Изграждане на нова разпределена специализирана научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности
 • Закупуване и пускане в експлоатация на оборудване (ДМА) и ДНА, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра
 • Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”
 • Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“, по-конкретно експерти и специалисти по водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ
 • Осигуряване на допълнителна специализация на изследователи и иноватори с доказана експертиза в приоритетните области на ИСИС, повишаване квалификацията и компетентността на наличните и нови кадри на центъра
 • Развитие и утвърждаване на лидерски позиции на регионално и европейско ниво – участие в престижни международни конференции
 • Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България
 • Широко разпространение на резултатите от научните изследвания чрез: активна публикационна дейност; организиране на семинари, конференции и лятна школа/техническо училище; създаване на дигитална библиотека; подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво
 • Трансфер на знания. Разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране. Създаване на spin предприятие
 • Осигуряване на бизнес специализирани научно-изследователски услуги чрез: създаване на Информационна карта на съществуващата научно-изследователска структура и обсега на дейностите; разработване и въвеждане на единна система за проследяемост относно използването на инфраструктурата
 • Организация и управление на проекта
 • Информиране и публичност

Свържете се с нас

hitmobil2017@gmail.com

Очаквани резултати

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна информация, както следва:

МОДУЛ 1 „Индустриални изследвания” (4 лаборатории):

Л1: Батерии
Л2: Фотоволтаични модули и генератори
Л3: Водород и горивни клетки
Л4: Биоенергия

МОДУЛ 2 „Експериментално развитие” (2 лаборатории):

Л5: ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност
Л6: Интегрирани енергийни системи

МОДУЛ 3 „Комуникации и трансфер на знания”: Отдел „Управление на знанието” и Отдел „Трансфер на технологии”:

 • Ще бъдат разкрити нови работни места за изследователи в ЦК ХИТМОБИЛ
 • Ще се създаде инфраструктурен капацитет за научна работа на повече изследователи
 • Ще бъдат привлечени млади учени до 34 г., водещи национални и чуждестранни изследователи, които участват в научноизследователските и развойни дейности в центъра
 • Ще бъде разширен достъпът за докторанти, постдокторанти и специализанти
 • Повишена транснационална мобилност и международно сътрудничество
 • Ще бъде създадено партньорство и взаимодействие между центровете за научно-изследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, което ще засили връзката наука – образование – бизнес
 • Ще бъдат привлечени частни инвестиции, със специален фокус върху научни изследвания, които ще послужат за основа на технологичното развитие и иновациите

ХИТМОБИЛ

Последни събития

Lorem Ipsum Dolor
29 МАЙ 2023

Научна конференция "Електрохимични системи за чиста и устойчива енергия"

Център за компетентност "ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхране ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
28 АПР 2023

Иновативни разработки на форума „Наука за бизнес 3“

Иновативни разработки на ЦК „ХИТМОБИЛ“ бяха представени на форума „Наука за биз ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
28 АПР 2023

Представяне на Automotive & Battery Forum 2023

ЦК „ХИТМОБИЛ“ бе представен на Automotive & Battery Forum 2023 Чл.-кор. Евелина ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
25 АПР 2023

Батерийни системи за съхранение на енергия на „Монбат“ АД

ЦК „ХИТМОБИЛ“ тества предсерийно батерийни системи за съхранение на енергия на ...

Прочети повече