Център за компетентност

ХИТМОБИЛ

Технологии и системи за генериране,
съхранение и потребление на чиста енергия

Център по компетентност ХИТМОБИЛ

Обща цел

Изграждане и развитие на Център по компетентност, насочен към научни изследвания, експериментално развитие и трансфер на знания в областта „Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“.

Размер на БФП

100%

ХИТМОБИЛ

НА ФОКУС

ЦК ХИТМОБИЛ стартира ПРОФЕСИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ХИТМОБИЛ

Първото Лятно техническо училище на тема "Съвременни системи за съхранение на възобновяема енергия - основни принципи, технически аспекти, нормативна база“, което ще се проведе в периода 25 – 29 Септември 2023 г. в хотел Вила Лист, гр. Созопол. Събитието обхваща три тематични обучителни сесии - "Класически и нови батерии", "Водородни технологии" и "Електрическа мобилност", в рамките на които ще бъдат представени различни подходи за акумулиране и конверсия на зелена енергия с приложение в различни сфери на индустрията и транспорта. Програмата на Училището включва лекционни курсове, насочени към ученици, навършили 18 г. и студенти с подчертан интерес към технически дисциплини, докторанти и млади учени с афинитет към приложни научни изследвания, и инженерно-технически кадри от индустрията.

Център за компетентност
ХИТМОБИЛ

Формулираните четири взаимосвързани стратегически приоритера в „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“ (СОМ ( 763 final 30.11.2016, Брюксел) са залегнали в Работната програма на Центъра по компетентност "ХИТМОБИЛ".

Приоритет 1

Декарбонизация на сградния фонд на ЕС до 2050 г.

Приоритет 2

Засилване на водещата роля на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници

Приоритет 3

Разработване на достъпни и интегрирани решения за акумулиране на енергия

Приоритет 4

Електрическа транспортна мобилност

Приложни научни научни изследвания

Индустриални научни изследвания и експериментално развитие

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНА

Научно изследователска инфраструктура

Проектът ХИТМОБИЛ предвижда изграждане на разпределена „научно изследователска инфраструктура“ за провеждане на приложни изследвания (индустриални изследвания и експериментално развитие) и разпространение на знания, в т. ч. и чрез т. н. електронна наука, в областите на компетентност на центъра, които обхващат целия зелен енергиен цикъл: ВЕИ (Слънце/Вятър) - Съхранение (Батерии и Водород) - Конверсия и Репотребление (Интегрирани хибридни енергийни системи).

Този модул е замислен като иновационен инкубатор. В него ще се провеждат приложни научни изследвания с доминиране на индустриалните научни изследвания и проучвания.

Дейността на този модул включва предкомерсиални дейности с нива на технологична готовност над 4 като: скалиране на лабораторни прототипи,; оптимизиране, в т.ч. и на работните индустриални режими, изпитване и валидиране на пред индустриални системи за конверсия и съхранение на енергия (в т.ч. от ВЕИ) батерии, суперкондензатори, водород базирани и хибридни системи батерия/горивна клетка, в т.ч. и в операционна среда (НТГ ⪰ 7); участие в демонстрационни и пилотни проекти; изготвяне на хармонизирани тестове и протоколи (при отсъствие на стандарти), техническа документация, указания и препоръки за експлоатация в реални условия.

В този модул са включени набор от хоризонтални дейности, които осигуряват ефективното интегриране и функциониране на ЦК ХИТМОБИЛ като разпределена „научно изследователска инфраструктура“ с широкообхватна дейност.

Дейности и резултати

ХИТМОБИЛ

Основни дейности

 • Изграждане на нова разпределена специализирана научноизследователска инфраструктура, включително подготвителни дейности
 • Закупуване и пускане в експлоатация на оборудване (ДМА) и ДНА, необходими за реализиране на научноизследователската и иновационна програма на Центъра
 • Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развитие/модифициране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”
 • Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“, по-конкретно експерти и специалисти по водород-базирани технологии, електромобилност и съхранение на енергия от ВЕИ
 • Осигуряване на допълнителна специализация на изследователи и иноватори с доказана експертиза в приоритетните области на ИСИС, повишаване квалификацията и компетентността на наличните и нови кадри на центъра
 • Развитие и утвърждаване на лидерски позиции на регионално и европейско ниво – участие в престижни международни конференции
 • Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и изследователски организации и фирми в Европа и в България
 • Широко разпространение на резултатите от научните изследвания чрез: активна публикационна дейност; организиране на семинари, конференции и лятна школа/техническо училище; създаване на дигитална библиотека; подпомагане на законодателни и административни инициативи по въвеждане на водородните технологии на национално и регионално ниво
 • Трансфер на знания. Разработване и комерсиализиране на собствено портфолио с права върху интелектуалната собственост, както и осигуряване на устойчиво публично финансиране. Създаване на spin предприятие
 • Осигуряване на бизнес специализирани научно-изследователски услуги чрез: създаване на Информационна карта на съществуващата научно-изследователска структура и обсега на дейностите; разработване и въвеждане на единна система за проследяемост относно използването на инфраструктурата
 • Организация и управление на проекта
 • Информиране и публичност

Свържете се с нас

hitmobil2017@gmail.com

Очаквани резултати

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде укрепена инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъде подобрен капацитетът за реализиране на достижения в областта на научноизследователската и иновационната дейност чрез изграждане на ЦК с два технологични модула и един модул за трансфер и разпространение на знания и научно-приложна информация, както следва:

МОДУЛ 1 „Индустриални изследвания” (4 лаборатории):

Л1: Батерии
Л2: Фотоволтаични модули и генератори
Л3: Водород и горивни клетки
Л4: Биоенергия

МОДУЛ 2 „Експериментално развитие” (2 лаборатории):

Л5: ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност
Л6: Интегрирани енергийни системи

МОДУЛ 3 „Комуникации и трансфер на знания”: Отдел „Управление на знанието” и Отдел „Трансфер на технологии”:

 • Ще бъдат разкрити нови работни места за изследователи в ЦК ХИТМОБИЛ
 • Ще се създаде инфраструктурен капацитет за научна работа на повече изследователи
 • Ще бъдат привлечени млади учени до 34 г., водещи национални и чуждестранни изследователи, които участват в научноизследователските и развойни дейности в центъра
 • Ще бъде разширен достъпът за докторанти, постдокторанти и специализанти
 • Повишена транснационална мобилност и международно сътрудничество
 • Ще бъде създадено партньорство и взаимодействие между центровете за научно-изследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия, което ще засили връзката наука – образование – бизнес
 • Ще бъдат привлечени частни инвестиции, със специален фокус върху научни изследвания, които ще послужат за основа на технологичното развитие и иновациите

ХИТМОБИЛ

Последни събития

Lorem Ipsum Dolor
08 МАЙ 2024

Първата за България и региона водородна зарядна станция вече e в експлоатация

Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“, Българска академия на науките и Институт по ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
19 ДЕК 2023

ЦК ХИТМОБИЛ с осъществени партньорства с бизнеса

Разработване и изграждане на стратегически партньорства с водещи технологични и ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
19 ДЕК 2023

Първата в България зарядна станция за водородни електромобили

инфраструктурна част от Полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ на ЦК ...

Прочети повече
Lorem Ipsum Dolor
19 ДЕК 2023

ЦК „Хитмобил“ със собствено портфолио с права върху интелектуална собственост

В края на първата фаза от изграждането на ЦК „ХИТМОБИЛ“, водещата организация И ...

Прочети повече